انقلاب رنگی در بازی‌های رایانه‌ای | نقد و بررسی بازی Splatoon

۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۰

یادش بخیر! چه روزهایی که پای کنسول‌های قدیمـی نــشستـیــم و ساعت‌ها با آنها وقت خود را نگذراندیم. اگـر شما هم از  گــیـمـر‌هـای قـدیمی هستید حـتما با خواندن جمله قبل بنده به یاد خاطرات گیمینگ خـود در دوران کـودکی و نوجوانی افتادید یـا شـاید هم نـه! فـعـلا در همین دوران قـرار داریـد! حـالا اگر شـمـا عـضو دسته دوم هـستـید هنـوز دیـر نـشـده اسـت. بـشتابید که جادوگر بزرگ سر‌گرمی جناب نینتندو بــرای شما سـورپـرایـزی  بزرگ تدارک دیده و آغاز این طوفان سورپرایزی بـا بازی اسپـلاتـون شـروع شده است! در ادامه با ما همراه باشید تا به نقد و بررسی این بازی بپردازیم.

اگـر از طـرفـداران دو آتیشـه نـیـنـتـندو و بازی‌های خـاطره‌انگیـزش باشید بـایـد حتما یادتان باشد که این شرکت با‌‌سابقه

چه دوران پــرابـهـت و بــزرگـی را در طـول عـمـر خـود دیـده اسـت. از عـرضـه وسایل و اسباب‌بازی‌های خـارق‌الـعـاده در

اوایــل عــمــرش بـــگــیـــریـــد تـــا تــولـیـد و فــروش کــنــسـول‌هـایـی نـظـیــر NES،SNES،NINTENDO64،GAMEBOY،

GAMEBOYADVANCE،DS،3DS،WII و سـرانــجــام WIIU. از طــرفـداران نــیـــنـــتــنــدو در هــمـیـن‌جــا عــذرخــواهــی

مـی‌کـنـم! چـرا که کـنـسـول‌هـایـی مـهـم‌تر نیز باید در این لیست باشند و من به دلیل فراوانی محصولات نــیـنــتـندو از

بیان آن چشم‌پوشی کردم. WIIUرا نام بردم. آخـریـن مـحـصـول خـانگـ ی نـیـنـتندو که یـک کنـسـول نــه چـنــدان قــوی

نــسـل‌ هـشـتـمی اسـت. کنسولی که به دلیل سیاست‌های نامناسب مسئولان نــیــنــتــنــدو، آن‌طـور کــه شـایـد‌ و‌

بـایـد نتوانست همانند پدر خود یعنی WII به امپراطوریش در جهان ادامه دهد.

نمـی‌خـواهـم بــه نـقــد و انــتقـاد از سیاست‌های نینتندو بپردازم بلکه نظرم این است که اگر ایـن شـرکـت از روز آغـاز

عـرضـه ایـن کـنـسول هـمـانـنـد امـروز کـه WIIU تـقـریـبـا نفس‌های آخرش را می‌زند با قدرت ظاهر می‌شد و از همان

اول با شرکـت‌هـای ثـانـویـه(Third Party) ارتـبـاط خـوبـی بـرقـرار مـی‌کـرد و کـنـسول قـدرتمندتری می‌ساخت، شایـد

الان وضـع ایـن کـنـسـول دوسـت‌داشتـنـی طـور دیگری رقـم می‌خورد. الـبـته یـادمان نرود که باید از شـیـگـرو مـیـاموتو

مـتـشکر بـاشـیـم چـراکـه اگـر نهـیب و فـریـاد او بـر سر سازندگان نـبود هم‌اکـنـون شاهد یک بازی زیبا و متحول کننده

نـبودیـم!  هـمـچـنـیـن از آقـای ساتورا ایـواتـا رئـیـس تـازه مرحوم شده شرکت نینتندو که نقش زیادی در تولید و عرضه

بـازیهـا و کـنـسـول‌هـای خـوب نـینـتنـدو داشت و آخـریـن اثـر AAA زیر دستش یعنی اسپلاتون توانست تقریبا به خوبی

از خـجـالـت طـرفـداران دربـیـایـد.

اسـتـودیـوی بـا سـابـقـه!

اسـتـودـیوی سـازنـده اسـپــلاتـون بـه نـام Nintendo EAD Group No.2 اسـت. اسـتـودیـو شماره 2 که تحت پـوشش

مرکـز آنـالـیـز و گـسـتـرش سرگـرمی‌هـای نـیـنـتـنـدو فـعالیت می‌کند طبق سایت نینتندو ویکیا توسط استاد میاموتو و

تـزوکـا هدایت و سرپرستی می‌شود. تهیه‌کننده این استودیو آقای هیاشی نوگامی است. شخـصی که تهیه کنندگی

بـسیاری از بــازی‌هـای شرکت نینتندو را برعهده داشته و به تهیه کردن بازی اسپلاتون نیز پـرداخـتـه اسـت. از جـملـه

رزومـه آقـای نـوگـامـی کــار بـر روی سری بـازی‌های Animal Crossing و بـسیاری از بــازی‌ها برای کنسول‌های گـیـم

کـیـوب و WII اسـت کـه با هـمکـاران خود آقـایـان کـاتـوسا ایـگاچی و هیدویوکی کیمورا تا به امروز در این استودیو بـه

هـمکـاری پـرداخـتـه است.

بـا‌تـوجـه بـه گـفـتـه‌هـای کـارگردان بازی آقای یوسوکا آمانو، اسپلاتون در آغاز ساختش تمام ایده‌ها و مواد را در اختیار

داشـتـه اسـت امـا تـیم سـازنده نمی‌دانست که به چه چیز می‎‌‌خواهد دست پیدا کند. چیزی که جناب میاموتو درباره

جذابیت این بازی مطمئن نبود و تمام مدت تیم را سرزنش می‌کرد.

                                           روز بـه روز خبـرهـای جـدیـدی در مـورد انـتـشـار مـحتویات اضافی

                                            آن می‌شنویم و این همان چیزی است که اسپلاتـون را مـانـدگـار

                                                                                      خـواهـد کرد.

گـرچـه امـروز اسپـلاتـون بـه شکـل یک بازی خلاقانه و منحصر به فرد شناخته می‌شود و توانسته با ایده‌ها و المان‌ها

یـی کـه به سبک شوتر اضـافـه کـرده است رنـگ تـازه‌ای بـه حـال‌و‌هـوای این سبک ببخشد اما با این وجود این بـازی

هـمـچنـان ظـرفیت زیـادی بـرای مـانور دادن در بحث فروش و جذب مخاطب در این اوضاع نامناسب نینتندو دارد.

با ایـن حـال روز بـه روز خبـرهـای جـدیـدی در مـورد انـتـشـار مـحتویات اضافی آن می‌شنویم و این همان چیزی است

که اسپلاتـون را مـانـدگـار خـواهـد کرد. سـازنـدگـان بـا دادن قول در مورد ارایه محتویات اضافی از جمله سلاح، نقشه‌

های بـیـشـتـر بـرای بـخـش آنـلایـن، وسـایـل هـمـراه کـاراکتر و….در آینده، طرفداران خود را مجاب به خریدن و دانـلود

کـردن ایـن بـازی مـی‌کـننـد. این پیشنهاد حتی برای کسانی که این کنسول دوست داشتنی را ندارند وسوسه‌انگـیـز

است و آنها را مایل به خریدن آن می‌کند.

در ضـمـن تـاثـیـر نـسـخـه  Global Test Fire را در فـروش و جـذب مـخـاطـب،  نـبـاید نادیده گرفت. این همان نسخه

آزمـایـشـی بـازی اسـت کـه در مـاه مـی(اردیـبـهـشـت مـاه) بـر روی سـایت  eShope نینتندو قرار گرفت و آن چنان

مورد اسـتـقـبـال واقـع شـد کـه بـنـده مـجـبـور شـدم دو شـبـانـه‌روز در صـف انتظار برای دانلود قرار بگیرم! این را نیز

شاهدان حاضرند شهادت بدهند……

به قـدری گـیـم پـلـی و جذابـیـت بازی مسحورکننده بود که من را مجبور کرد در سه نوبتی که نینتندو در سری اول

تـست، تـعـیـیــن کرده بود سی دست بخش چندنفره و آنلاین را بازی کنم و هرگز چشم از صفحه نمایش تلویزیون

بـرنـدارم! بـمـانـد کـه در سـری دوم تست که یک هفته قبل از عرضه رسمی دوباره در دسترس گیمرها قرار گرفت،

چـنـد دفـعـه رفـتـه‌ام! گرچه این نسخه فاقد بخش داستانی و تکنفره و بخش آنلاین آن نیز شامل تنها سه اسلحه

بود اما همین بس بود که تشنه‌لبان را سیراب کند!

تـا بـه امـروز آمـار دقـیـقـی از فروش اسپلاتون در دسترس نیست اما این بازی توانست در همان روزهای نخست

عـرضه در جـهـان رکـورد خـوبـی از خـود به جای بگذارد. فروش بیش از یک میلیون نسخه گویای حرف من اسـت.

ایـن نـکته را فـرامـوش نـکـنـیـم کـه هـنـوز زمان زیـادی از عـرضـه بازی که در تاریخ 28 مـی در ژاپن(7خرداد)، 29

مـی در آمـریـکـا و اروپـا(8خـرداد) و 30 می در استـرالـیا(9خـرداد) بـود نگذشته است. باید صبر کنیم و ببینیم  تا

پایان عمر کنسول WIIU چه تعداد نسخه از این بازی به فروش خواهد رفت.

رنگ پلاتونها!

هر داستـان شخصیت‎‌هایی دارد که مـی تـواند بوسیله آنها به نقطه اوج و پایان برسد. اسپلاتون نیز از این قاعـده

مـستـثـنـی نیست. بازیی که با شخـصیـت‌های با‌مزه‌اش سعی در جالبتر کردن حال و هوای خود دارد. کمتر بازی

شـوتـری را شـاهـد هـسـتـیـم کـه از دشـمنـان موجود در بازی لذت ببریم! از شکل و شمایل آنها گرفته تا نحوه‌ی

رفـتـارشـان. ایـن مـوضـوع درباره دیـگر شــخـصـیـت‌های آن نیز صدق  می‌کند. بطور کلی می‌توانیم شخصیت‌های

اسپلاتون را به سه گروه تقسیم کنیم:

قهرمانان

افراد جانبی

آنتاگونیست‌ها(دشمنان)

قهرمانان

شـخـصـیـت‌هـای قـهرمـان اسپلاتون با آن قیافه‌های بامزه و معمولا شیطنت‌آمیز شما را به همزاد پنداری با آنها

تـرغـیـب مـی‌کـنـد. گرچه تعداد این نوع از شخصیت‌ها در بازی زیاد نیست اما همین مقدار برای پیشبرد داستان

و بـازی کـافی است و کم بودن تعداد آنه را احساس نخواهید کرد. از جمله این شخصیت‌ها  که می‌توان نام برد

عبارتـست از:

ایـنکلینگ‌ها(Inklings): این نوع شخصیت‌ها همان گروه اصلی کاراکتر ما را در بازی تشکیل می‌دهند. کاراکترهـا

یـی بـا چهره‌هـای بـانـمک که سعی در نجات شهر خود دارند و به مبارزه با آنتاگونیست های بازی می‌پردازند تا

موجودات برقی مانندی به نام Zapfish را از دست آنها نجات دهند. شکل بدن اینکلینگ‌ها شبیه به انسان است

و دارای دو جـنسـیت دخترانه و پسرانه می‌باشند. اینکلینگ‌ها دارای یک قابلیت ویژه به نام Squid هستند که در

این حـالـت بـه شکـل یک ماهـی مـرکب و هـشت‌پا مانند درمی‌آیند و در رنگ‌ها جهت سریع حرکت کردن مخفی

شـده و شـنا می‌کنند.

کاپـیتـان کاتـلـفـیـش(Ca’n cuttlefish): کـاپـیـتـانـی کـه یـک کمـانـدوی آتـاریم است و بعنوان یکی از شخـصـیــت‌هـای

قهـرمـانی اصلی در حالـت داستانی و تـکـنفره محسوب می‌شود  و در داستان بازی با عنوان راهـنـمـا بـرای کـاراکـتـر

بازی در برابر دشمنان معرفی می‌گردد.

        

جـاد(Jud): گـربـه دوست داشنی و تـنـبلی که پـیوسـتـه در بــازی بـر روی یـک بــالش در محوطه منوی اصلی لم داده

است و اگر شمـا بخواهـیـد و نـزدیـکـش شـویــد پندتـان خـواهد داد! پـندی مـفـیـد در جهـت حرفه‌ای شدن در بازی که

در میـان حرفهـایـش گاهـا مـزه‌پـراکـنـی نـیـز مـی‌کـند! البته این تنها فایـده او نیست. وظیفه اصلی جاد در بخش آنلاین

می بـاشـد. او در پایـان هـر رقـابـت به قـضاوت میـان دوگـروهـی کـه بـاهم مبارزه کرده‌اند می‌پردازد و با پرچم‌های خود

برنده و بازنده میدان را مشخص می‌کند. درکل بخش چندنفره و آنلاین بازی با وجود جاد باحال‌تر شده است!

افراد جانبی:

ایـن شخـصیـت‌ها بـیـشـتـر در تـامـیـن نـیـازهـای شما نقش دارند. یا فروشنده‌اند و یا سفارش گیرنده! با وجود ایـن

شخصـیـت‌هـا، دیـگـر در مـنـوی اصـلـی احـسـاس بـیـکار بـودن یا خستگی نخواهید کرد و با گوش دادن به مکالمات

کـوتـاه آنـهـا مـی‌تـوانید اندکی از پیشینه آنها باخبر شوید. افـراد جانبی که در بازی هستند شامـل شخـصیـت‌هـای

زیر می‌شوند:

انـی(Annie): دخـتـری عـیـنـکـی کـه دارای فـروشگـاه لـوازم و تـجـهـیـزات مـربـوط بـه سـر است و شما برای تامین

نیازهای سر کاراکترتان به او مراجعه می‌کنید.

کراستـی‌سن(Crusty sean): یک موجود میگو مـانـند ژاپـنی است با کلاه کانوایی و کـفـش‌هـایی که مدل به مدل

عوض می‌کند! او دارای یک فروشگاه کفش است و نیازهای کفش شما را تامین می‌کند.

جـلـونـزو(Jelonzo): یـک مـنـشـی بـا شـخـصـیـت کـاریـزمـاتـیـک است که با صحبت‌ها و مکالمات عجیب و غریبش

مـعـمـولا سـخـت مـی‌شـود فـهـمـیـد کـه چـه چیزی می‌گوید. رمز موفقیت این موجود بانمک دریایی در رسیدن به

شـهـر نـیـز در هـمـین سخنـان عجیب و غریبش نهفته است! ظاهرا او توانسته خودش را با انواع ماهی‌‌های رنگی

جوان از آب‌های دور دست به شهر برساند.

شـلـدن(Sheldon): او یـک نــظــامــی مـتـعـصــب واقـعی اسـت! آن‌‌طـور کـه از شـخـصـیـتـش پیداست آنقدر در شب‌هـا

تا دیــروقــت کــارکـرده کــه عــینـک نـزدیـک بـیـن مـی‌زنـد. کـلاهـش گـرچـه پـوسـت یـک نـوع خـرچـنـگ اسـت امـا او را

دیـدنـی کـرده اسـت. شـلـدن دارای فـروشگـاه ادوات جــنـگـی است و شـمـا برای خـرید سـلاح‌هـای بازی به او مراجعه

می‌کنید.

اسپایک(Spyke): یـک خــارپــشــت دریـــایــی اسـت کـه در انـتهــای کـوچـه ای در مـنــوی اصـلی اول بازی بر روی یک

گـلـیـم نـشـسـته است و از دیگران دوری می‌کند! اولین بار گیمرها او را زمانی که به سطح 4 برسند مـلاقـات مـی‌کنند

و به او سفارش‌های لازم خود را در زمینه پوشاک و وسایل می‌دهند.

آنتاگونیست‌ها(دشمنان):

اکــتــاریــن‌هــا(Octarians): ایــن گــروه کــه شامـل شخصیت‌های نسبتا زیادی در بازی می‌شوند در بخش تکنفره و

داسـتــانـی حـضـور و در دره اکــتــا پــایــگـاه‌هـایـی دارنــد. آنــهــا بـاعث سرقت Zapfishها(ماهی الکتریکی) از شهر

Inkopolis شــده‌انــد. رنــگ جــوهــر ســلاح آنــهـتا قـرمـز و بـنـفـش رنـگ است و ضد شما عمل خواهد کرد. در واقع

اکــتــاریــن‌هــا دشـمـنـان اصـلـی شما در بخش داستانی محسوب می‎‌شوند و قهرمان شما باید با آنها مبارزه کند و

آنهـا و رئـیـسـشـان یـعنـیDj octavio را شـکـسـت دهـد.

در مجموع تعداد شخصیت‌های اسپلاتون قابل قبول هست اما باید ببینیم آن‌طور که شاید و باید آنها توانسته‌اند

بار بخش داستانی را به دوش بکشند و گیمر را تا آخر داستان و بازی درگیر خود کنند. در ادامه داستـان و گـیم

پلی آن را مشخص خواهد کرد.

به دنبال ماهی برقی!(اخطار-این بخش حاوی مطالبی است که می تواند قسمت هایی از داستان را

اسپویل کند).

از آنجا که گیم پلی حالت تکنفره و داستانی 4ساعت بیشتر نیست بنابراین نمی‌توان انتظار داستان سرایی زیادی

از بـازی داشـت. داستـان بازی از جایی آغاز می‌شود که متوجه می‌شویم اکتارین‌ها  دشمنی تاریخی با اینکلینگها

دارنـد و در زیـرزمـیـن برای خود پایگاه‌هایی ساخته‌اند که راه دست‌یابی به آنجا بوسیله کتری‌هایی است که در هر

قـسـمـت دره اکـتـا وجـود دارنـد و مـی‌تـوان از طـریـق آنـهـا بـه مـحـل آنـان تـلـه‌پـرت کـرد.

اکـنـو پـس از نـاپـدیـدشـدن و بـه سـرقـت رفـتـن Zapfishهـا از جهان اینکلینگها توسط اکتارینها، کاپیتان کاتلفیش

پـیـر بـه قـهرمان داستـان دسـتـور می‌دهد که برای نجات این موجودات به پایگاه اکتارینهای پلید نفوذ کرده و ضمن

مـبـارزه بـا آنـهـا بـا رهـایـی و بـازگـرداندن Zapfishها، ماهی های الکتریکی و Zapfishهای بزرگ قدرت و نیرو را به

شـهـر Inkopolis بـازگـردانـد و درس خـوبـی بـه اکـتـاریـن هـا بـدهد که دیگر آنها دست از سلاح ها و اقدامات خود

جهت حمله به جهان اینکلینگها بردارند.

بـا ایـنـکـه در داخـل بـازی آیـتـم هـای کـاغـذمـانـنــدی وجـود دارنـد که با جمع آوری آنها در هر مرحله می‌توانید در

قـسـمـتـی بـه نـام Sunken Scroll مـطـالـعیشان کنید و از زمینه داستان باخبر شوید و به پیشینه تاریخی حوادث

بازی پی ببرید اما یکی از مواردی که می‌توان به بازی ایراد گرفت همین قسمت است.

هـمـان‌طـور کـه در ابــتـدای ایـن بـخـش گـفـتم انتظار چندانی نباید از داستان سرایی یک بازیی با گیم پلی تکنفره

مـحـدود داشـت امـا ایـن را نـیـز باید در نظر داشته بـاشیم که یکی از المان‌هایی که در بازی‌های رایانه ای به گیم

پـلـی و در مـجـمـوع بـه خود بازی عمق می بخشد داستان‌سرایی است و می‌تواند بخش تکنفره را در سطح چند

نـفـره بـه قدرت برساند ولی در اسپلاتون به بهانه مدت زمان کم گیم پلی بخش تکنفره داستان به خوبی در جلوی

چشم گیمر ظاهر نمی‌شود. با این وجود بخش داستان در حد متوسطی می‌تواند شما را راضی نگه دارد و با گیم

پلی خلاقانه خود آن را جبران کند.

آنجا که رنگها خطرآفرین می‌شوند!

وقـتـی در E3 سـال 2014 بـرای اولـیـن بـار نـیـنـتـنـدو در کـنـفـرانـس خود به رونمایی از یک بازی داستانی شوتری

پـرداخـت تـعـجـب هـمـگـان را بـرانـگیخت. این برای اولین بار در 14 سال اخیر بود که این شرکت با یک عنوان کاملا

جـدیـد هـمـراه با شخصیت‌های تازه پا به میدان گذاشته بود. عنوانی که نوید دهنده‌ی تحول در سبک شوتر را می‌

داد و حال وهوای رنگی و کاملا نینتندویی در خود داشت.

با مـعـرفـی اسـپـلاتـون هـمـگـان کـنـجـکـاو بودند بدانند که نینتندو با حضور این عنوان درE3  چه پیغامی دارد؟ عده‌ای

ایـن اقـدام نـیـنـتـنـدو را در پـاسـخ بـه بـازی‌هـای ثـانـویه(Third Party) مـی‌دانـستـنـد کـه در غـیـاب آنها، این شرکت

سـرشـار از سـرگـرمـی دسـت بـه مـقـابـلـه بـا مـثـل کـرده است! بازیی هایی نظیر Call of duty، Battlefield و سایر

بـازی‌های اکشنی که شرکت‌های سازنده آنان حاضر به ارائه بازیشان بر روی کنسول WIIU به بهانه ضعیف بودند آن

نبودند.

شرکت نینتندو در اسپلاتون با تغییردادن کمی از المان‌های سبک شوتر نشان داد که هنوز حرف اول را در فان بودن و

سرگرم کننده بودن گیم پلی می‌زند و می‌تواند با زیرکی به رقابت با دیگران بپردازد بدون آنکه های و هوی و جـنـجـال

آفرینی داشته باشد!

تازه بمانید!

بـازی از زمـانـی کـه دکـمـه Play را فـشـار مـی‌دهـیـد بـا حـال و هـوایـش شـما را مـبهوت خود خواهد کرد. از صفحه

بـارگـذاری اول بـازی کـه در آن بـا بـالا رفـتـن مـاهـی‌هـای مـرکـب هـشـت‌پـا مـانـنـد و صـدای بـلـوب بـلـوب کردن آب

که حـس غـرق در رنـگ را به شـمـا دسـت مـی‌دهـد بگیرید تا زمانی که وارد منوهای بازی می‌شوید. همگی همان

طوری که انتظار می‌رود باشند، هستند.

بـا فـشـار دو دکـمـه ZL  و ZR  بـا یـکـدیـگـر، وارد مـنـوی اول بـازی خـواهـید شد. اولین چیزی که توجه شما را جلب

مـی‌کـنــد تـلـویـزیون تـبـلـیغاتی است که نقش تابلوی اعلانات موجود در محوطه اصلی اول بازی را دارد. بله درست

خواندید. تابلوی اعلانات!

در ایـن تـابـلـو اخـبـار جـدیـدی کـه سـازنـدگـان بـازی بـرای گـیـمـرهـا دارند مثل اضافه شدن سلاح جدید، نقشه‌های

جـدیـد، وسـایـل تـازه، آپـدیـت جـدیـد و……. بـه صـورت خـنـده‌دار و جالبی به اطلاعتان خواهد رسید.آن هم توسط دو

شخصیت پرحرف با نام‌های Marie و Callie!

در پایان صحبتشان این جمله عضو لاینفک سخنانشان است: تازه بمانید!!!

پـس از تـمـام شـدن اخـبـار دوبـاره وارد محوطه منوی اصلی اول بازی می‌شوید. حالا هرجا دلتان خواست بروید! در

ایــن مــحــوطــه کــاراکـتـرهای دیگر گیمرهای سرتاسر دنیا همانند منوی اصلی WIIU در حال قدم زدن و یا صحبت

بـا یـکـدیـگـر هـسـتـنـد. اگـر شـمـا آنلاین باشید می‌توانید پیغام‌های آنان را در رابطه با بازی بخوانید. نکته جالب در

رابـطـه بـا ایـن کـاراکـتـرهـا ایـن اسـت کـه شـمـا می‌توانید جلوی تک تک آنها بروید و اگر لباس، کفش یا هر آیتمی

از آنها را پسندیدید برای خود سفارش دهید!

اســپــلاتــون بــه طــور کــلــی دارای دو مــد بــازی اسـت کــه هــریـک بــه چــنــد حـالـت تـقـسـیـم مـی‌شـونـد.

مد مبارزه رقابتی

مد عادی

مد مبارزه رقابتی ( Ranked battle):

ایـن مـد بـرای قـسمت آنلاین و برای بازیکنانی که به سطح 10 برسند قابل دسترس است. از جمله خصوصیاتی که

در ایـن حـالـت بـه آن نـیـاز داریـد  بـالاتـر بـودن سـطـح کاراکتر شما و حرفه ای بودنتان نسبت به مد عادی(Regular

Mode )اسـت و بـردن و بـاخـتـن شـمـا مـنـجر به رده بـندی کاراکترتان نسبت به سایرین خواهد شد. از جمله حالت

های مبارزه رقابتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مـنـاطـق اسـپـلت(Splat zone): شـبـیـه بـه بـازی‌هـایـی اسـت کـه نـیـاز به تصرف محل پرچم و کنترل آن دارند. دو

تیم به رقابت با یکدیگر می پردازند تا نقطه ای از منطقه را به کنترل خود درآورند.

بـرج کـنـتـرل(Control tower): در ایـن حـالـت بـایـد شـمـا در حـالـی کـه بـه رنـگ کـردن و کنترل یک برج می‌پردازید

بـه سـمـت پـایـگـاه دشـمـن حـرکـت کـنـیـد. اولـین تیمی که بتواند برج تیم مقابل را تسخیر کند پیروز خـواهد شد.

تـولـیـدکـنـنـده بـاران(Rain maker): بـا تـوجـه بـه اطـلاعـات بـه دسـت آمـده و تـمـاشـای عـکـس این حـالت، در آن

می‌توانید از سلاح باران ساز استفاده نمایید.

مد عادی(Regular mode):

در ایـن مـد، هـمـه گیمرها با هر سطحی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند و به انواع زیر تقسیم می‌شود:

جـنـگ خـاک(Turf war):  ایـن حـالت بـه صـورت آنـلایـن و با رقابت دو تیم چهار نفره شروع می شود و هر تیم که

بتواند در یک مدت زمان کوتاه با بیشترین مقدار، نقشه بازی را به رنگ خود درآورد پیروز خواهد شد.

حـالـت قـهـرمـان(Hero mode): هـمـان حالت تکنفره و داستانی است که همراه با المان های شوتر و پلتفرمی

می‌باشد و در آن قهرمان مبارز اینکلینگها به نبرد با اکتارین‌ها می‌پردازد.

نـبـرد دجـو(Battle dojo): حـالـت دونـفـره لـوکـالـی که یـکـی بـه صـفـحـه گیم پد WIIU نگاه کرده و بازی می‌کند و

دیـگـری بـا اسـتـفـاده از صـفـحـه نمایش تلویزیون و دسته پروکنترلر به رقـابـت با یکدیگر می‌پردازند. هرکس نسبت

به دیگری بتواند تعداد بیشتری بادکنک بترکاند برنده است!

حـالـت جـشنـواره پـاچـیـدن رنـگ(Splat fest): یـک حـالـت آنـلایـن مـی‌بـاشـد کـه در آن توسط دو شخـصیـت هـشت

پـا مـانـنـد بـه نـام‌ خـواهـران Squid مـیـزبـانـی مـی‌شـود. ایـن دو نـفـر در ابتدا از گیمرها سـوال می‌کـنند کـه دوست

دارند کدام شخصیت باشند؟ سگ یا گربه؟! یا موزیک پاپ یا موزیک راک؟!!. سپس گیمرها به رقابت با یکدیگر مشغول

می‌شوند. آن دسته از گیمرهایی که همه سوپر حلزون‌های دریایی را به دست آورند برنده خـواهند شد. ایــن حـالـت

در روزها و زمان‌های خاص با اطلاع قبلی سازندگان برگزار می‌شود و به صورت همیشگی نیست.

اکـنـون کـه بـه گـسـتـردگـی مـدهـای بـازی پی بردید  لازم است که اندکی هم درباره جزییات بخش تکنفره و آنلایـن

صحبت کنیم.

مـکـانــیـک‌هـای بــخــش تــکـنفره و داستانی تا حدودی با مکانیک‌های بخش آنـلایـن مـتفاوت است. در ایـن بـخـش

شما تـنـهـا از یـک اسلحـه اسـتـفـاده می‌کنید، اما همراه با آن می‌توانید سلاح‌های جانبی مانند بمب پاشیدن رنگ،

(Splat bomb)، بــمــب نــارنــجــکـی(Burst bomb) و ربــات هـای مــتــحــرک رنــگـی (Seekers) را بــا خــود حمـل

کنید.

شـیـوه ارتـقــا کــاراکـتـر و سلاح‌هـا در بخش تکنفره به این شکل است که شما با جمع آوری توپ‌های نارنجی رنگ

در مـرحـلـه‌هـای مـخـتـلـف در قـالـب کـالـکـتـیـبـل  کـه از کشتن دشمن‌ها، ترکـانـدن بـادکـنـک‌ها و جمع‌آوری آنها از

محیط مرحله‌ها می‌توانید باعث قدرتمندتر شدن آنها و نیز افزایش حجم تانکر ذخیره رنگتان در بازی شوید.

                              قابلیت مهم دیگری که در بخش تکنفره دارد زمانی است

                                         که مخفی‌کاری در عمق مکانیک فرو می‌رود!

اگـر بـادکـنـک‌ها را در مـراحـل بـازی بـتـرکـانید تعداد بیشتری توپ رنگی نصیبتان خواهد شد. استفاده از این آیتم‌ها

بـه هـمـراه مـواردی دیـگر نـشـان از تـوجـه ویـژه سـازنـدگان به چگونگی تغییر روند مرحله و بازی دارد. کاراکتر شما

عـلاوه بـر دویـدن مـی‌توانـد بـه حـالـت Squid نـیـز دربـیـایـد. ایـن حالت بـا فشردن دکمه ZL فعال می‌شود و کاراکتر

تـبـدیـل بـه یـک مـاهـی مـرکـب هشـت‌ پـا مـانـنـد خواهد شد و در رنگ خود می‌تواند شنا کند، سریعتر حرکت کند،

بـلنـدتـر بـپـرد، از دیـوار بـالا بـپـرد و از هـمـه مـهم‌تـر بـه پرکردن و شارژ ظرفیت مخزن رنگ خود بپردازد. قابلیت مهم

دیگری که در بخش تکنفره دارد زمانی است که مخفی‌کاری در عمق مکانیک فرو می‌رود!

در بـرخـی مـراحـل شـمـا بـا اسـتـفـاده از ایـن مکانیک می‌توانید بدون آنکه دیده شوید به دشمن‌ها و باس‌فایت‌ها

نزدیک  و بـه آنـان ضـربـه بزنید. در بخش چندنفره و آنلاین نیز می‌توانید با این قابلیت از دست نیروهای مقابل فرار

کنید. البته اگر زرنگ باشید!

یـکـی از نـقـاط ضـعـف بـخـش تـکـنـفـره و داسـتـانـی کـم بودن مدت زمان گیم‌پلی بازی است. شاید بدلیل تمرکز

سـازنـدگـان بـر بـخـش چـنـد نـفره باشد اما برای گیمرهایی که با اینترنت ضعیف روبرو هستند و یا از دوست‌داران

این بخش می‌باشند این اقدام توجیه ناپذیر باشد.

امـا در بـخـش آنـلایـن بـازی شمـا با انبوهی از فیچرها و قابلیت‌ها سروکار دارید. همانطور که در بالاتر بیان کردم

در بـخـش چـنـدنـفـره و آنـلایـن دو تـیـم چهـارنفره با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. هرتیمی که از لحاظ میزان رنگ

کـردن در سـطح بـالاتــری قـرار داشته بـاشد علامت مربوط به آن تیم بزرگتر نمایش داده خواهد شد و تیمی که

عقب مانده باشد کنار علامت تیم علامت اخطار ظاهر می‌شود.

فـقـط مـواظـب بـاشـیـد رنـگـی نـشوید! چرا که اینکار باعث عقب افتادن شما از تیم و کشته شدنتان می‌شود.

بهترین توصیه برای پایداری بیشتر و کسب عنوان بهتر در پایان هر رقابت این است که کمتر به مقابله با حریفان

بپردازید و بیشتر به همکاری با تیم مشغول شوید.

یـکـی از تـفـاوت‌ها و خلاقیت‌های اسپلاتون نسبت به رقبای شوترش در همین نکته نهفته است. هدف بخش

چـنـد نـفره و آنلاین بیشتر از آن که ‌کشتن یکدیگر باشد کمک به هم تیمی‌ها برای تصرف زمین بیشتر به رنگ

خـود است. چـیـزی کـه لـذت آنـلایـن بودنش را دوچندان کرده و باعث شده است قدر تک تک لحظات رقابت را

بدانید و یـک لحظه هم چشم از تلویزیون بـرندارید! چرا که حتی ممکن است سرنوشت تیم برنده در ثانیه‌های

آخر بازی تغییر کند و به نفع تیم مقابل تمام شود.

سـازنـدگان بـرای ایـنـکه شـما زمان کمتری را بعد از هربار باختن در یک رقابت از دست بدهید نیز برایتان چاره

جـالـبـی انـدیـشـیده‌اند. بـعـد از دوبـاره بازیابی شدن شما( از نقطه  Respawn) می‌توانید با تاچ کردن بر روی

صـفـحـه نـمـایـش گیـم پـد WIIU کاراکتـرتان را بـه هر نقطه ای از نقشه که می‌خواهید پرتاب کنید و یا اگر در

جـایی از نقشه شاهد این باشید که هم تیمی شما به کمکتان احتیاج دارد و یا اوضاع بحرانی است(!)  خـود

را سریـع به او برسانید. البته این قابلیت نیز در بخش تکنفره برای سریع جابه جا شدن در قسمت‌های مختلف

مرحله استفاده می‌شود.

گـرچـه فـکـرهـای دیـگری نیز برای به سرعت بازیابی شدن کاراکترتان کرده‌اند. شما می‌توانید با خرید لباس و

یـا هـدبـنـدهـای مـوجـود در فـروشگـاه این قابلیت را سرعت ببخشید. در بازی از کشته‌شدنتان چندان ناراحت

نـخـواهـیـد شد! چراکه سرتاسر آن پراسترس و هیجان آور خواهد بود. باید به سرعت عمل کنید تا هدف افراد

تـیـم مـقـابـل قـرار نـگـیـریـد. در اسپلاتون نسبت به سایر رقبا علاوه براینکه در هنگام کشته شدن نام قاتلتان

معرفی می‌شود، نام سلاحی که توسط آن کشته شدید نیز بر تصویر نقش می‌بندد.

در پـایـان هـر رقـابـت هم وقتی که زمان آن تمام می‌شود(Jud) گربه دوست داشتنی به قضاوت میان دوگروه

مـی‌پـردازد و بـا شمارش میزان نقاط رنگ شده توسط یک نوار درصد فعالیت هر گروه نمایش داده می‌شود و

تیمی که برنده شود کاراکترهایش شروع به بالا و پایین پریدن می‌کنند! برعکس تیم مقابل که بازنده شده‌اند

کاراکترهایش خودزنی می‌کنند! رقـابـت مـیـان افـراد یـک تـیـم نیز وجود دارد. هرکدام از افراد که میزان نقطـه

بیشتری رنگ کرده باشد در رتبه بالاتری قرار می‌گیرند.

هـمـه چـیـز در بـازی حـرف لـحـظـه‌هـا  را مـی‌زنــد. گـرچه قبل از عرضه بازی منتقدان از نبود صدای چت در بخش

چـنـد نـفـره ابـراز نـگـرانـی مـی‌کردند اما اصلا جای خالی آن را در بازی احساس نخواهید کرد و به دلیل سرعت و

هـیجـان بـالا آن را فـرامـوش مـی‌کـنـیـد. بـه هـمین دلـیل است که سازندگان از سنسورهای حرکتی گیم پد برای

کـنـتـرل دوربـیـن اسـتـفـاده کـرده‌اند. گـرچه گاهی اوقات این سنسورها در بازی اذیتتان می‌کند اما در کل با وجود

جـایـگزیـنـی چـون آنـالـوگ دسته و تنظیم سریع و فوکوس دوربین بر روی هدف می‌توان از این عیب چشم‌ پوشی

کرد.

هـنـگـامـی که شما منتظر اتصال به سرور و ورود به رقابت هستید لازم نیست گیم پد را زمین بگذارید. اسپلاتون

بـرای ایـن مـورد نـیـز فـکـری به حال شما کرده است. با یک مینی گیم چطور هستید؟ یک بازی پیکسل آرتی که

بـایـد هـشـت‌ پـایـش را بـه سکـوهـای بالا و یک آیتم برسانید. از تک تک لحظاتتان در بازی لذت ببرید چراکه بازی

شـمـا را بـیـکار نـمـی‌گذارد. این مینی گیم بانمک را می‌توانید در دستگاه آرکیدی که در محوطه منوی اصلی اول

بازی قرار دارد نیز بازی کنید.

شیـوه ارتـقـا سلاح‌هـا و تـجـهـیـزات در ایـن بـخش بـراساس واحدی به نام Point یا نقطه است. این واحد برمبنای

مـیزان رنگ کردن شما در بازی بنا شده است. شـیـوه ارتـقا سطح کاراکتر در این بخش براساس میزان همکاری و

رده بـنـدی شـمـا در پـایـان هـر رقابت می‌‌باشد. با افزایش سطح کاراکتر شما اسلحه و تجهیزات جدید برایتان آزاد

مـی‌شـود. در ایـن حـالتت شما می‌توانید با میزان Point ای که بدست آورده‌اید سلاح جدید بخرید و از کوله‌پشتی

خـود آنرا انـتـخاب کـنـیـد. حـتـی لـباس و تجهیزات خود را تغییر داده و بر قدرت خود با استفاده از آنها بیافزایید. هر

کـدام از تـجـهـیـزات دارای میزانـی قـدرت در یـک بـخـش خـاص مـثـلا شـنـاکـردن، سریع بازیابی شدن(Respawn)

شدن، مدت زمان زیاد ایستادگی و دفاع کردن و……است. این میزان قدرت براساس تعداد ستارهایشان مشخص

می‌گردد. علاوه براین هرکدام از سلاح ها و تجهیزات دارای یک قدرت ویژه هستند.

تاکـنـون بـیـش از 40 اسلحه برای بازی معرفی شده است که هرکدام از آنها حس تازه و جدیدی به مخاطب القا

می‌کنند. تعدادی از آنها عبارتند از:

Splatter shot: این اسلحه قدرت پاشیدن رنگ بیشتری دارد.

Shot custom splatter jr: ایـن سلاح نـیـز هـمـانـنـد Splatter shot  رنـگ‌هـا را بـه در و دیـوار مـی‌پـاشد اما نـه

بـه قدرت آن ولی میزان حجم تیراندازیش در ثانیه نسبت به بقیه بالاتر است.

Splat charger: اسـلـحـه‌ای است  کـه بـه صـورت یـک اسنـایـپـر عـمـل خـواهـد کـرد بــا ایـن تـفاوت که به جای

آنکه تیرهایی با برد بلند و با بازه زمانی طولانی شلیک کند، به میزان برد شلیک، رنگ در طول مسیر می پاشد.

و هر چقدر دستتان را بر روی ماشه بیشتر نگه دارید برد اسلحه نیز بیشتر خواهد شد.

Tentatek splatter: حـجـم تـیـرانـدازیـش در ثـانـیـه نـسـبـت بـه بـقـیـه بـالاتر اسـت امـا نـه در حد و اندازه‌های

Shot custom splatter jr ولی در دوعامل دیگر یعنی میزان برد و قدرت از آن بهتر عمل خواهد کرد.

Krak –on splat Roller: ایـن اسـلـحـه لـذتـی دارد کـه احـساس می‌کنید در حال تزیین کیک خامه‌ای هستید!

سـلاح غـلـتـکـی کـه حجم زیادی از محیط را رنگ می‌کند و حس آسفالت کردن خیابان را نیز به شما می‌دهد.

پـیـشـنـهـاد بنده این است اگر می‌خواهید با دوستانتان به کل کل در میزان بدست آوردن نقطه(Point) بپردازید

از این نوع سلاح استفاده کنیدکه معمولا نقطه بالایی به دستتان خواهد داد.

دو سـلاح جـدیـدی کـه اخیـرا اضـافـه شـده است، یکی Dual squelcher و دیگری Carbon roller است. اولی

نـرخ شـلـیـک اسلحه بالاست و شما را در مواجهه از روبرو کمک می‌کند و دومی یک غلتک کم وزن است که

سـرعـت خـوبی دارد و حرکت پرتابی آن رنگ زیادی پخش نمی‌کند اما با چند بمب که اثر طولانی دارند ترکیب

شده است که این خود به مبارزه شما با حریف کمک می‌کند.

در فـروشگـاه‌های کفش و پـوشاک و لـوازم مربوط بـه سر می‌توانید موارد مورد نیاز خود را تهیه کنید که به دلیل

وجـود تـعـداد زیـادی از ایـن تـجـهـیـزات، از نام بردن آن در این نقد و بررسی معذوریم و در بحث ما نمی‌گنجد اما

بـرای هـرکدام از این فروشگاه ها 6 نوع وسیله تا به امروز وجود دارد که نیازهای متنوع ما را به راحتی پاسخگو

می‌باشند.

در کـنـار ایـن سلاح هـا و لـوازم ایـن نـکـتـه جـالـب است که قبل از آنکه بخواهید تصمیم به خرید آنها از فروشگاه

کـنـیـد مـی‌تـوانـیـد بـا زدن دکـمـه X اطـلاعاتی از آنان را ببینید و در مورد سلاح‌ها با زدن دکمه Y به بخش محیط

تمرینی بروید و آن را تست کنید.

در مـورد نـقـشـه‌های بازی این را باید گفت که در حال حاضر 5 عدد از آنها قابل دسترس هستند. در مجموع بازی

اسـپـلاتـون دارای 10 عـدد نـقـشه مربوط به قسمت آنلاین است و همان‌طوری که می‌دانید اخیرا نقشه‌ای به نام

Bluefin depot نـیـز بـه بـازی اضـافـه شـده اسـت.  هـمـچنین مادی در بازی اضافه شده که می‌توانید در آن باران

بسازید!

بـا وجـود ایـن سلاح‌هـا و تـجـهـیـزات و آیتم‌ها،  چیزی کم و کسری در بازی نخواهید داشت و با بودن نقشه‌های

گـونـاگـون کـه هـر چـنـد وقـت یـکـبار بـه آن نـیز اضـافـه مـی‌شـود می‌توانید لذت آنلاین بودنتان را دوچندان کنید.

گرافیک رنگی!

آنـچـه کـه ایـن روزهـا اسپلاتون را به سر زبان انداخته و ظاهر آن هوش از سر طرفداران نینتندو برده گرافیک این

بـازی اسـت کـه چـنین مـعجزه کرده است!!! کم نگفته ایم اگر بگوییم نیمی از جذابیت بازی بخاطر آرت استایل

آن است و این ویژگی در جای جای بازی خودنمایی می‌کند.

کافی است که با اسلحه خود به درختان موجود در بازی رنگ بپاشید. خواهید دید که چگونه قطرات آن از سر و

روی بـرگ‌ها، شاخـه‌ها و تـنـه درخـتـان فرو می‌ریزد و آنها را غرق در رنگ می‌کند. لذتی که از پاشیدن  رنگ به

درختان در بازی وجود دارد و از تکان خوردن برگ‌ها و شاخه‌ها می‌برید در کمترین بازیی شاهد آن هستیم.

علاوه بر این شما وقتی به دیوار و زمین رنگ می‌پاشید همانند حالت طبیعی که مایعات به هر جهت پخش می

شـونـد تـا رنگ‌ها در محیط بازی نیز تا جایی که امکان دارد پخش خواهند شد. به این پاشیدن رنگ بازتاب نور را

اضـافـه کتنید. این بازتاب باعث شده است که بازی شما را بیشتر در عمق گیم پلی ببرد و گاهی اوقات موجب

تشنه شدن شما در بازی می‌شود! نویسنده چند بار با دیدن این ویژگی خودش را مهمان آب خنک تگری کرده

است!

طـراحـی شـخـصـیـت‌هـا و چهـریشان در حد قابل قبولی است و با توجه به سخت افزار کنسول WIIU خوب از

آب درآمـده است. چـهـره کـاراکـترها، دشمن‌ها و باس فایت‌ها به طرز جالبی دیدنی شده و شما را جذب خود

خواهد کرد.

بـه دلـیـل مـحـدودیـت‌هـای گرافیکی و فنی WIIU، وقتی که با کاراکترتان در دنیای اسپلاتون قدم می‌زنید جای

پایتان پس از چند قدم کوتاه برداشتن حذف می‌شود. جای پایی که به صورت رنگی می‌باشد. حالت شنا کردن

و انیمیشن‌های موجود در بازی و در حالت Squid همه و همه به زیبایی اجرا شده است.

حالت گرافیکی باندهای جلوی لابی سالن بخش چندنفره و آنلاین در منوی اصلی اول بازی به فان بودن آن کمک

کرده است به خصوص با آن انیمیشن‌های مبهوت کننده‌اش!

با آن همـه خـوبـی در بـخـش گـرافیک اما یک نکته هنوز باقی می‌ماند و آن خوب طراحی نشدن مدل‌های اطراف

و حـاشـیـه‌های نقشه‌های بخش چندنفره و آنلاین است. در نقشه‌های آنلاین بازی و در دنیای آن و در اطراف و

حاشیه‌هایش مدل‌های اتوبوس‌ها، اتومبیل‌ها، خیابان و ساختمان‌ها  به نظر بنده هنوز جای کار دارد و سازندگان

می‌توانـستـنـد آنها را بهتر از چیزی که هم‌اکنون هستند دربیاورند. گرچه محدودیت‌های فنی دست و پا گیر بوده

است اما دلیل کم‌توجهی به این قسمت مناسب نیست.

موسیقی و افکت‌های صوتی را زیبا بشنوید!

در مـجـموع بر روی افکت‌های صوتی و موسیقی اسپلاتون تمرکز خوبی شده است و بازی می‌تواند حس بهتری

برای شما به ارمغان بیاورد. صدای هر کدام از سلاح‌ها، قدم گذاشتن کاراکتر بر روی رنگها، پخش شدن رنـگـهــا

روی محیط اطراف، افکت‌های صوتی و …..همه به جا و مناسب بوده است.

صداگذاری شخصیت‌ها گرچه به دلیل داستان کوتاه ساخته و پرداخته نشده است اما همان میزان کم نـیز راضـی

کننده و در حد بازی اسپلاتون قابل قبول است.

                                 موسیقی تم اصلی اسپلاتون همانند موسیقی

                    سوپر ماریو براس کلاسیک و سری زلدا استعداد ماندگار شدن دارد!

 

افکت‌های موجود در بخش تست اسلحه‌ها و بخش ‌تمرینی زمانی که شما به پاشیدن رنگ به سیبل‌ها می‌پردازید

صداهای بامزه‌ای از خود در‌می آورند که لذت تیراندازی را زیاد می‌کنند.

افکت مربوط به بخش تکنفره و داستانی در قسمت  ورود به هر مرحله با استفاده از کتری‎‌ها جالب و شـنـیدنـی

از آب درآمده است. این صدا زمانی که شما وارد یک مرحله می‌شوید به جوش می‌آید و نشان دهنده طی کردن

مسیر برای رسیدن به پایگاه اکتارین‌ها است.

صـداگـذاری صفحه بارگذاری اول بازی نیز شنیدنی است. این صفحه به شما حس مملو شدن و غرق شدن در

یک مایع را می‌دهد و شما را آماده بازی می‌کند.

موسیقی‌های هر مرحله و بخش چندنفره و آنلاین هم که نهایت ظرافت آهنگساز را می‌رساند و شما را با ریـتم

مرحله و مبارزه رقابتی آشنا می‌کند. به جرات می‌توانم بگویم که موسیقی تم اصلی اسپلاتون همانند موسیقی

سوپر ماریو براس کلاسیک و سری زلدا استعداد ماندگار شدن دارد!

همـانـطور کـه اشـاره کـردم گـرچـه عـدم وجود صدای چت در بخش آنلاین مانع از تبادل نظر و سرگرمی گیمرها

خـواهـد شد امـا بـه دلیل سیاست ایمن سازی نینتندو این امکان قرار داده نشده است و ما به این نظر نینتندو

احترام می‌گذاریم!

بشتابید!

بـا اضـافـه شـدن Amibo بـه اسـپـلاتون، این بازی دیگر چیز کمی برای تجربه نکردن ندارد! از طرف دیگر شما می

تـوانـیـد بـا خـریـد پـک Amibo این بازی، به هر سه عدد شخصیت‌هایش که شامل گونه دخترانه، پسرانه و ماهی

مـرکـب هـشـت‌‌ پاست دست پیدا کنید. نکته منحصر به فردی پایانی درباره اسپلاتون حس لذت و شادی از سبک

شوتر است که در کمترین بازیی وجود دارد و همه و همه ناشی از پارامترهایی است که در این نقد و بررسی به

آن اشاره کردم.

و نهـایــتـا تـوصـیـه ما به شما دوستان این است: ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است پس بشتابید و

اسپلاتونی شوید!

0
0

بیشتر بخوانیدنظرات

دیدگاهتان را بنویسید