مهدی رضایی

عاشق گیم و نویسندگی از همون اوایل نوجوانی. دانشجوی پرستاری