Ilkka Villi

شخصیتی چندگانه دارم! اخلاقام دخترونه ست. (حتی صدام)
به نویسندگی درباره بازی ها علاقه ی شدیدی دارم.
برای رسول خردمندی احترام زیادی قائلم و دلم خیلی براش تنگ شده!