هیتلر : با رسانه ها می توان جهنم را بهشت و بهشت را جهنم نشان داد