پلتفرم: Xbox

Xbox 360

تاریخ انتشار: 2005-11-22 (۱ آذر ۱۳۸۴)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Microsoft
ژانر:
پلتفرم: Xbox

Xbox One

تاریخ انتشار: 2013-11-22 (۱ آذر ۱۳۹۲)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Microsoft
ژانر:
پلتفرم: Xbox

Damsel

تاریخ انتشار: 2018-01-19 (۲۹ دی ۱۳۹۶)
امتیاز گیمفا: 6
سازنده: Screwtape Studios
ژانر: Action, Platformer
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Xbox

Re:Turn – One Way Trip

تاریخ انتشار: 2020-06-16 (۲۷ خرداد ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Red Ego Games
ژانر: 2D, Adventure, Horror, Puzzle, Side-scrolling
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Xbox

Foregone

تاریخ انتشار: 2020-02-27 (۸ اسفند ۱۳۹۸)
امتیاز گیمفا: 7.2
سازنده: Big Blue Bubble
ژانر: 2D, Action, Platformer
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Xbox

Ben 10: Power Trip

تاریخ انتشار: 2020-10-09 (۱۸ مهر ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: 7
سازنده: PHL Collective
ژانر: Action
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Xbox

G.I. Joe Operation Blackout

تاریخ انتشار: 2020-10-13 (۲۲ مهر ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: 6
سازنده: IguanaBee, Fair Play Labs
ژانر: Third-Person-Shooter
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Xbox

Party Hard 2

تاریخ انتشار: 2018-10-25 (۳ آبان ۱۳۹۷)
امتیاز گیمفا: 7
سازنده: Pinokl Games, Kverta, Hologryph
ژانر: Action, Adventure, Indie, Simulation, Strategy
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Xbox

Going Under

تاریخ انتشار: 2020-09-24 (۳ مهر ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Aggro Crab
ژانر: Roguelike
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Xbox

Darkestville Castle

تاریخ انتشار: 2017-09-21 (۳۰ شهریور ۱۳۹۶)
امتیاز گیمفا: 8.5
سازنده: Epic LLama
ژانر: Adventure, Indie
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Xbox

Tools Up!

تاریخ انتشار: 2019-12-03 (۱۲ آذر ۱۳۹۸)
امتیاز گیمفا: 7.5
سازنده: The Knights of Unity
ژانر: Action
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Xbox

Spiritfarer

تاریخ انتشار: 2020-08-18 (۲۸ مرداد ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Thunder Lotus Games
ژانر: Adventure, Indie, Simulation
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Stadia, Xbox

Creaks

تاریخ انتشار: 2020-07-22 (۱ مرداد ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: 8.7
سازنده: Amanita Design
ژانر: Adventure
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Xbox

Skully

تاریخ انتشار: 2020-08-04 (۱۴ مرداد ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: 6
سازنده: Modus Games
ژانر: Adventure, Casual, Indie
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Xbox

Spitlings

تاریخ انتشار: 2020-08-04 (۱۴ مرداد ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: 7.5
سازنده: Massive Miniteam
ژانر: Action, Indie
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Stadia, Xbox

Rock of Ages 3: Make & Break

تاریخ انتشار: 2020-07-21 (۳۱ تیر ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: 6.5
سازنده: Giant Monkey Robot, ACE Team
ژانر: Action, Arcade, Tower-Defense
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Xbox

Dust: An Elysian Tail

تاریخ انتشار: 2012-08-15 (۲۵ مرداد ۱۳۹۱)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Humble Hearts
ژانر: Action, Role-playing
پلتفرم: Mobile, Nintendo, PC, Playstation, Xbox

Two Point Hospital

تاریخ انتشار: 2020-02-25 (۶ اسفند ۱۳۹۸)
امتیاز گیمفا: 8.8
سازنده: Two Point Studios, Bullfrog Productions
ژانر: Simulation
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Xbox

Saw: The Video Game

تاریخ انتشار: 2009-10-06 (۱۴ مهر ۱۳۸۸)
امتیاز گیمفا: 6
سازنده: Zombie Studios
ژانر: Horror, Survival
پلتفرم: PC, Playstation, Xbox

Yaga

تاریخ انتشار: 2020-02-07 (۱۸ بهمن ۱۳۹۸)
امتیاز گیمفا: 7.5
سازنده: Breadcrumbs Interactive
ژانر: Action, Role-playing
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation, Xbox