sonicer

گیمر قدیمی که بازی ها بخشی از تاریخچه زندگیشه