شادمن 3

سال هاست زندگیمو با گیم آمیخته کردم
یه 6 یا 7 سالی میشه که تو گیمفا هستم