سعید آقابابایی

دکترای حرفه ای دامپزشکی. از کودکی تا به الان بهترین تفریحم گیم بوده و حدود 27 ساله که مشغول بازی هستم. عاشق فوتبال و موسیقی راک و هوی متال.