IRGC

یک دیپلم ردی گیمر که به دنبال دیپلم گرفتن هست تا دانشگاه برود و در انتها به کار برود و در گورستانی بمیرد(-_-)
در دنیای موازی دیگری هم یه شاه بی همه چیز هستم جز خدا چیزی ندارم