Mr.kh

دانشجو مهندسی مکانیک هستم
از درس به شدت خسته هستم
عاشق بازی های داستان محور هستم
قدیما بازی خیلی بیشتر حال میداد حقیقتا (هستم)
و در آخر بگم که گیمر (نیستم)