Farid

گیم مرهمی است از جنس عشق بر روی زخم هایمان زخم هایی که این دنیای فانی باعث تولدش می شود