AXEL STONE

DANTE
راه بسیار سختی دارم… خیر و سلامت بر شما و دیگران باد.
فرزند ایران بزرگــ… EMPIRE OF IR