توسط کامران هک شده است.

من عاشق سری بازی ها وسریال های پدرخوانده هستم و خواهم بود…من باThe Godfather زندگی میکنم وبازی مورد علاقه و شاهکار خودم یعنیThe godfather1وthe godfatger2 را با هیچ بازی دیگری عوض نمی کنم… .