امین

دانشجوی سال اخر نرم افزار از دانشگاه تبریز ، پژوشگر مسائل یازی های رایانه ای،نویسنده و تحلیل گر بازی های رایانه ای از سال 87