علی صالحی

ALI.SS
25 سالمه
به جز بازی و دنیای تکنولوژی به موسیقی هم علاقه دارم و 7 8 سالیه که بصورت حرفه ای گیتار بیس میزنم