ابوالفضل قوام پور

پسری شیطون که انگشتان خود را در چرخ گوشت انداخت