تیم گیمفا

مدیر مسئول
کسری نراقی
   ————————————–
سردبیر تحریریه
سعید آقابابایی
سردبیر خبری 
سعید حلاجیان
   ————————————–
سرپرست خبری 
محمد سعیدی
محسن رضوی فرد
سرپرست تحریریه
محمد آریامقدم
   ————————————–
خبرنگاران
مرصاد قدیری
حمید کوهپیما
محسن رضوی‌فر
آرش بوالحسنی
مهرداد کرمی
ابوالفضل مناف زاده
محمد حسین بابایی
مهدی قانع پسند
پارسا اقتصادی
نیما نصیری
شایان کریم زاده
   ————————————–
تحریریه
محمد آریا مقدم
امیرمهدی نامجو
مهدی رضایی
مصطفی زاهدی
   ————————————–
گویندگان
سجاد اسدی
سعید حلاجیان
علی خانی
   ————————————–