𝗜𝗡𝗦𝗢𝗠𝗡𝗜𝗔𝗖 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦

این یک گروه خصوصی است و برای پیوستن به آن شما می‌بایست در سایت ثبت نام کرده و درخواست عضویت گروه بدهید.