هیتلر:بارسانه ها میشود جهنم را بهشت و بهشت را جهنم نشان داد