عمو کوجیما (دیکن عشق دیکن زندگیه)

فن کوجیما،به خاطر اینکه بچگیم ساخت