shayan21

شایان هستم 15 ساله از شهرستان بانه . عاشق گیم مخل همه تون !