شهرام

من بازی های تصویری را بسیار می پسندم و تقریباً از زمانی که خود را شناختم عاشق بازی کردن بوده ام. اما جبر جغرافیایی اجازه لذت فراوان بردن از تفریح محبوبم را نمی دهد. امیدوارم که این خوکها که دلیل آن هستند در آینده ای نزدیک نابود شوند.