RezaPito

بیشتر از 10 ساله که در زمینه بازی های کامپیوتری فعالیت دارم و عاشق این کار هستم .