خدای انحصاری و پیروز نسل 6 و 7 و 8 و…=سونی(سبیل گولاخ )