اکس فن (درحال دمیج کنترل…)

محمد هستم یک یخچال فن
مرید و چاکر اسپنسر حقگو
صاحب گیم پس با بازی های دو هزاری