از اعضای ثابت انجمن برادری و خواهری اساسین که مشکل شخصی با تمپلار ها دارد