Kℭ₦Å

≿ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است
از این رو تعداد مومنان بسیار بیشتر از متفکران است≽