kami 22

عاشق بازی کامپیوتری هستم وهمه سبک بازی میکنم از بازی سوپر ماریو شروع کردم تا بازی های روز الان که اخریش فارکرای پریماله و فکر نکن بتونم از گیم جدا بشم