گور بابای سونی و مایکروسافت…به هم وطنت احترام بزار