هامون معتقدی

متولد 1370 ، دانشجوی کارشناسی ارشد
مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
مدرس زبان آلمانی
علایق : فوتبال ، گیم ، موسیقی ، سینما