هادی جوربنیان

جوکر : یا مثله یه قهرمان میمیری ، یا اینکه اینقدر زنده میمونی که در آخر در لجن زار خلاف فرو میری …..