GHOST-ERFAN

زندگی کوتاه تر از اونکه بخوای بجز بازی کردن و سفر کردن کاره دیگه ای انجام بدی.