باحالی

با بازی زندگی بزرگ شدم.
با بازی زندگی اشک ریختم.
با بازی زندگی گیمر شدم.
من یک گیمرم.گیمری که در مرحله ی عشق مانده