فرزام

جرات و شهامت این نیست که روبروی شیر باستیم بلکه این است که بفهمیم چطور میتوان از شر او جان سالم بدر برد.