DARK DREAM

بدنیا آمدن در بد بختی-در بد بختی زندگی کردن-ادامه دادن به این زندگی-مردن با این زندگی – هر کی آدرس منو خواست اینه