CROW-B

سربازی رو تازه تموم کردم و بازم برگشتم سر زندگی گیمی………
زندگی یعنی گیم …… گیم یعنی زندگی…….