CRASH.

مرا چشمی است خون افشان ز دست ان کمان ابرو.
جهان بس فتنه خواهد دید از ان چشم وابرو.
به امید ظهور اقا امام زمان