هیتلر:با رسانه ها میشود جهنم را بهشت و بهشت را جهنم نشان داد

من عاشق بازی های استراتژی هستم از بی ادب ها هم بدم میاد