arman_my life is game

فردی هستم 16 ساله و آرزو دارم که یکی از بهترین شرکت بازی سازی تو جهان رو بسازم