arian2

بازی های ودیویی سرگرمی نیستند.
آنها آمیخته ای از هنر,فلسفه,معنی هستند.