برچسب نسخه‌ی رایانه‌های شخصی Red Dead Redemption 2